Thyrorax capsule

154.70 

BRAND -Mukti’s
PER PACK
30 capsules
CONTENT -Kachnar chhal, Amaitas, Gorakhmundi, nirgundi, bharangi, indrayan mool. punarnava, shuddha guggal, trikut,
praval panchamrut, tamra bhasma, mandoor bhasma, kajjali, jasad bhasma, nag bhasma.

X