Sumenta Tablet_Charak Pharma

120.00  114.00 

BRAND-Charak Pharma Pvt Ltd

PER PACK-30 tablets

COMPOSITION-Ashwagandha,Tagar,Brahmi,Jatamansi

X