HIRA BHASMA

7,175.00  6,385.75 

PACK SIZE- 1 gm per pack
CONTENT- Hirak (99.99% pure), processed with shuddha haratal, shuddha gandhak, shuddha hingul, suvarma makshik bhasma.
BHAVANA: Bor, pipal tvak kwath
BRAND- Virgo

X