Kalp 6 capsule

87.36 

BRAND -AKP
PER PACK
10 capsules
CONTENT -Swarn makshik, swarn bang, rassindur, loh bhasm, abhrak bhasm, tribang bhams, muktashukti bhasm,
shudh kapilu, jaiphal, javitri, dalchini, long, konch, shataver, musli, ashvagandha, akarkara, shudh shilajit

X