AVN DHANWANTARAM TABLET

460.00  446.00 

BRAND-AVN

PER PACK-100 tablets

CONTENT- Ela 0.002g,»  Visva 0.002g,»  Abhaya 0.002g,»  Ajaji 0.002g,»  Brihati 0.002g,»  Arya 0.002g,»  Jirakam 0.002g,»  Jinoshanam 0.002g,»  Bhunimba 0.002g,»  Rudraksham 0.002g,»  Suradaru 0.002g,»  Karpura 0.002g,»  Karigudha 0.002g,»  Jirakakvatham Q.S,»  Himambu Q.S

X